بهینه سازی سایت

این اندر خاطرنشان است که باب مقابل، خرید بک لینک معتبر به‌قصد تارنما شما، درون قلمرو سئو بیرونی شمرده می گردد. به عنوان مثال رخشاره زیر، یک کارخانه پیش آوری و خرید بک لینک رایگان را رگه می دهد. به گفته آشنا گوگل آنقدر مفروضات از ما دارد که بهتر از مادرمان ما را...