سئو چیست ؟

اگر افسون‌شده رفتن های پی در پی سایت توسط مراجعین (عاملی به شدت خدشه رسان به سوی سئو) تو خاصیت نبود آمادگی آنان به‌جهت پهن صدا و عجله پایین آستانه مدخل هنگام لود شدنش را نیز برای این دستاندرکاران بیافزاییم ، میوه می گیریم که درب بود این افزونه (به جدا از نثار جایگاه...